Algemene voorwaarden


Mogen wij U vragen om de dag voor vertrek na 15 uur een SMS te sturen of op te bellen zodat ophaal uur bevestigd kan worden? Dit mag op het nummer +32 (0)475/38.54.90

Gelieve bij aankomst in de luchthaven of treinstation uw GSM aan te leggen zodat wij u kunnen opbellen indien nodig!


Hieronder kan u de meetingpoint terugvinden van de verschillende luchthavens en treinstations.

Meetingpoint (ontmoetingspunt) :
Brussels airport : JAVA café
Charleroi airport : Leonidas shop
Lille Europe: Boven aan het NOVOTEL SUITE HOTEL
Lille Flandre : Perron Trein
Oostende airport : Jetair Balie
Brussel Midi station : Sam’s café
Lesquin airport : Relay shop

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art.1 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1.1  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen VANDATAX - de H. Olivier Van Damme en de co-contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven de huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing.
 2. 1.2  De algemene voorwaarden worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.
Art.2 : Aansprakelijkheid opdrachtgever
De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van VANDATAX - de H. Olivier Van Damme de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.
Art.3 : Betaling
 1. 3.1  De facturen van VANDATAX - de H. Olivier Van Damme zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van VANDATAX - de H. Olivier Van Damme.
 2. 3.2  In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn wordt dit gesanctioneerd door aanrekening van een verwijlintrest vanaf de vervaldatum ten belope van de wettelijke intrestvoet verhoogd met 2 %, berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor vereist is.
 3. 3.3  In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 5.000,00 .
 4. 3.4  De niet-betaling of de laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
 5. 3.5  Elk protest tegen een factuur, evenals tegen de kwaliteit en/of conformiteit van de geleverde dienst, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van VANDATAX - de H. Olivier Van Damme.
 6. 3.6  Protesten in de voorgeschreven vorm kunnen enkel aanleiding geven tot het opnieuw uitvoeren van de opdracht, zonder dat zij recht geven op enige welkdanige schadevergoeding. In geen enkel geval mag enige inhouding op de facturen worden gedaan, zelfs niet om reden van contractuele fout.
 7. 3.7  In geval van inhouding mag VANDATAX - de H. Olivier Van Damme het contract verbreken ten grieve en ten laste van de co- contractant. VANDATAX - de H. Olivier Van Damme behoudt in dat geval het recht op betaling van haar prestaties evenals op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30 % van de totale prijs van de geleverde diensten.
Art.4 : Annulatie
 1. 4.1  Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant een schadevergoeding verschuldigd voor de door VANDATAX - de H. Olivier Van Damme gederfde winst.
 2. 4.2  Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20 % van de prijs van de overeengekomen prestaties of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten).
 3. 4.3  VANDATAX - de H. Olivier Van Damme heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.
 4. 4.4  In geval van annulatie van de overeenkomst door VANDATAX - de H. Olivier Van Damme kan deze een schadevergoeding die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht verschuldigd zijn aan de co-contractant. De co-contractant dient zijn schade te bewijzen.
Art.5 : Nietigheid
De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.
Art.6 : Compensatie
VANDATAX - de H. Olivier Van Damme heeft het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzicht van VANDATAX - de H. Olivier Van Damme.
Art.7 : Bevoegde rechtbank
 1. 7.1  In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen V ANDA T AX - de H. Olivier V an Damme en de co- contractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de VANDATAX - de H. Olivier Van Damme bevoegd.
 2. 7.2  Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.
 3. 7.3  Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de Europese Gemeenschap of de Europese
  Unie, conform het Verdrag E.E.X. van 27.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988.
Art.8 : Toepasselijk recht
De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.